تبلیغات
شرکت بازرگانی اروم فراز بال - ۱۱۶ سخن کوتاه از پیامبر زرتشتیان


Admin Logo
themebox Logo
کد ماوسبرای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

تاریخ:دوشنبه 10 خرداد 1389-10:03 ق.ظ

۱۱۶ سخن کوتاه از پیامبر زرتشتیان

۱-  ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد.


۲- آنچه را که گذشته است فراموش کن و به آنچه که نرسیده رنج و اندوه مبر.


۳- به رئیس و سردار خود گستاخ مباش و در خدمت استوار بایست, آچه بر خود نیک ندانی به دیگران نیز نیک نشمار با رئیسسها و دوستان به یگانگی برخورد کن.


۴- خود را به بندگی کسی مسپار.


۵- از هر کس که با تو کینه ورزد و خشم گیرد کناره جوی


۶- همیشه و همه جا به خدا توکل کن و دوستی با کسی کن که بیشتر به تو سود رساند


۷- به فرمان یزدان و امشاسپندان گوش کن و رفتار نما


۸- هر چه شنوی به عجله و بیهوده مگوی


۹- زن و فرزند خود را تحصیل علم بازمدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشیمان نشوی

 


۱۰- بیهوده مخند


۱۱- قبل از جواب دادن تفکر کن


۱۲- هیچ کس را تمسخر مکن


۱۳- با مرد بدکار هم راز مشو


۱۴- با مرد خشمگین همراه مشو


۱۵- با فرومایه مشورت مکن


۱۶- با مست هم خوراک مشو


۱۷- از پست فطرت و بداصل قرض مگیر و وام مده زیرا تنزیل زیاد باید داد و همواره بر در خانه تو بایستد و کسان بگمارد و این برای تو زیان بزرگی است.


۱۸- مرد بدچشم را به معاونت خود قبول مکن.


۱۹- مال خود را به مرد حسود نشان نده


۲۰- از پادشاهان فرمان ناحق مخواه.


۲۱- از مرد سخن چین و دروغگو سخن مشنو.


۲۲- در مجازات مردم کینه مورز


۲۳- در معبر عام مجادله نکن.


۲۴- با مرد بسیار متول هم خوراک مشو


۲۵- رادمرد را مزن.


۲۶- برای جاه و مقام مجادله مکن


۲۷- با مرد پاک نظر, کارآگاه, هوشیار و نیکخو مشورت کن


۲۸- در جنگ اگر مسئولیتی به عهده تست بسیار مواظب باش


۲۹- از مدد قوی, متمول و کینه ورز دور باش


۳۰- با مرد ادیب دشمن مباش


۳۱- با مرد نادان راز مگوی


۳۲- حضور دانشمندان را گرامی دار و از ایشان سئوال کن و جواب بشنو


۳۳- به هیچ کس دروغ مگو


۳۴- از بی شرم مال مگیر


۳۵- به نزد بدکار چیزی گرو مگذار


۳۶- نه به راست نه به دروغ هرگز سوگند مخور


۳۷- چو خواهی عروسی کنی اول مال فراهم کن


۳۸- خود برای خود زن انتخاب کن


۳۹- تا توانی مردم را به زبان میازار


۴۰- اگر در پی مال و مکنتی اول آب و زمین بخر زیرا اگر ثمر ندهد اصل آن باقی است


۴۱- به ضرر و دشمنی کسی راضی مشو


۴۲- تا حدی که می توانی از مال خود داد ودهش نما


۴۳- کسی را فریب مده تا دردمند نشوی


۴۴- پیشوای نیک را گرامی دار و سخنش بپذیر


۴۵- جز از خویشان و دوستان چیزی از کسی وام مگیر


۴۶- دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید.


۴۷- سخن را آشکارا بیان کن


۴۸- بدون اندیشه سخن مگوی


۴۹- بر خلاف قانون به کسی وام مده


۵۰- با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار


۵۱- مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو, درست و دانا باشد, اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد


۵۲- مرد فقیر و بینوا را تمسخر مکن شاید تو نیز روزی بینوا شوی


۵۳- اگر تو را فرزندی است به مدرسه بفرست و به تحصیل علم بگمار زیرا علم ودانش چشم روشن است


۵۴- سخن بموقع بگو زیرا بساتکلم بهتر از خاموشی و بسا خاموشی بهتر از تکلم است


۵۵- مرد راستگو را برای پیغام بفرست


۵۶- فرومایه را اعتنا مکن و شخص محترم را در پایه اش پاداش رسان


۵۷- خوش صحبت باش


۵۸- شیرین گفتار باش


۵۹- منش خود را نیک بدار


۶۰- از نیک کرداری خود غره مشو ورجز مخوان


۶۱- به رئیسها و پادشاهان خیانت مکن


۶۲- از مرد بزرگ و نیک سخن بپرس


۶۳- با دزدان معامله مکن و آنها را گرفتار نما


۶۴- از دوزخ یاد آور و کسان را به انصاف مجازات کن


۶۵- از هر کس و هر چیز مطمئن مباش


۶۶- فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی


۶۷- بیگناه باش تا بیم نداشته باشی


۶۸- سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی


۶۹- با مردم یگانه باش تا محترم و مشهور شوی


۷۰- راستگو باش تا استقامت داشته باشی


۷۱- متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی


۷۲- دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی


۷۳- معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی


۷۴- دوستدار دین باش تا زندگی به نیکی گذرانی


۷۵- مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی


۷۶- سخی و جوانمرد باش تا پاک و راست گردی


۷۷- زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد


۷۸- با مرد قدر نشناس و ناسپاس معاشرت مکن


۷۹- روح خود را با خشم وکین آلوده مساز


۸۰- در هر گفتار و کار تواضع و ادب را فراموش مکن


۸۱- هرگز ترشرو و بدخو مباش


۸۲- در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان نشمارند


۸۳- در مجالس در صدر منشین تا تو را از آنجا بلند نکنند و به جای پایین تری بنشانند


۸۴- به مال و مکنت کسی چشم مینداز زیرا مال و خوشی جهان مانند مرغی است که از این درخت به آن درخت نشیند و به هیچ شاخی نماند.


۸۵- نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زیرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند مانند شیری است که آسوده در بیشه غنوده و از هیچ کس بیم ندارد


۸۶- دختر خود را به شوهر هوشیار و دانا ده


۸۷- اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده


۸۸- تند و عصبانی مباش زیرا مرد عصبانی مانند آتش است که در بیشه برافروزد و تر و خشک را با هم بسوزاند


۸۹- با مردی که پدر و مادر از او ناخشنودند همکار مباش تا گناهکار نباشی


۹۰- برای شرم و ننگ مرتکب گناه مشو


۹۱- دو رو وسخن چین مباش


۹۲- در انجمن نزد دروغگو منشین


۹۳- چالاک باش تا هوشیار باشی


۹۴- سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام برسانی


۹۵- دشمن کهنه را دوست نو مساز زیرا دشمن کهنه مانند مار سیاه است که بعد از صد سال انتقام را فراموش نکند


۹۶- دوست کهنه را گرامی دار و در دوستی او استوار بایست


۹۷- یزدان را ستایش کن و دل را شاد ساز تا یزدان نیکی تو را بیافزاید


۹۸- حکمرانان را نفرین مکن زیرا آنان پاسباتات مردم هستند


۹۹- ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند


۱۰۰- در حفظ دین بکوش زیرا سعادت روحانی از آن برسد


۱۰۱- همیشه روح خود را به یاد دار


۱۰۲- برای نام خود از کسب و کار احتراز مکن


۱۰۳- دست از دزدی و کاهلی و هوا و هوس نفسانی بدار زیرا هر کس که نیکی کند پاداش نیکی یابد و هر که بدکار گشت به سزای سخت خواهد رسید.


۱۰۴- هر کس که برای دیگران چاه کند در آن افتد


۱۰۵- مرد پارسا در آسایش ماند و بدکار همیشه گرفتار اندوه است


۱۰۶- اگر چه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار نزن تا تو را نگزد


۱۰۷- اگر چه شناوری به خوبی دانی ولی زیاد در آب مرو تا غرق نشوی


۱۰۸- با هیچ کس و به هیچ آیین پیمان شکنی نکن که آسیب به تو نرسد


۱۰۹- مال کسی را تاراج مکن و به مال خود میامیز


۱۱۰- مغرور و خودپسند مباش زیرا انسان مغرور چون مشک پر باد است و اگر باد آن خال شود چیزی باقی نماند


۱۱۱- مردم دارای همان خویی هستند که از زمان شیر خوارگی خود کسب نموده اند


۱۱۲- هیچ فرازی بدون نشیب و هیچ نشیبی بدون فراز نیست


۱۱۳- چون خوشی رسد بسیار خوشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد


۱۱۴- خوراک زیاد مخور


۱۱۵- از هر خوراک مخور و زود به زود به مجلس عیش بزرگان مرو که پسندیده نیست


۱۱۶- ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است.


 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.