16. زعفران _ 11 دلار بر گرم


15. طلا _ 56 دلار بر گرم